این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخچه همایش
.: تاریخچه همایش

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

۱

اولین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه اراک

85/6/14-15

دکتر غلامحسین عظیمی

۲

دومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه ارومیه

88/8/5-8

دکتر مرتضی بهرام

۳

سومین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تبریز

90/8/18-19

دکتر عبدالحسین ناصری

۴

چهارمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه شیراز

92/9/6-7

دکتر جواد تشخوریان

۵

پنجمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه تهران

94/9/4-5

دکتر جهانبخش قاسمی

۶

ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس ایران

دانشگاه مازندران

96/8/4-5

دکتر محمدحسین فاطمی