این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 • ·         روش ها و الگوریتم های جدید کمومتریکس

  ·         کالیبراسیون چند متغیره و خوشه بندی

  ·         روش های تفکیک پیکی چندمتغیره در مدل سازی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی و صنعتی

  ·         طراحی دارو/ مولکول و روابط کمی ساختار-فعالیت/خاصیت

  ·         کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی، سیستم های زیستی و ...

  ·         بیوانفورماتیک