این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام و دریافت مقالات از تاریخ

15 خرداد 98

آخرین مهلت ارسال مقالات

4 مرداد 98

اعلام نتایج داوری مقالات

25 مرداد 98

آخرین مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها

12 مهر 98

تاریخ شروع سمینار

8 آبان 98

تاریخ اتمام سمینار

9 آبان 98