این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران
ریاست کمیته - دکتر هادی پرستار
دبیر کمیته- دکتر حمید عبدالهی
عضو کمیته - دکتربهرام همتی نژاد
عضو کمیته- دکترعبدالحسین ناصری
عضو کمیته- دکتر مریم وثوق
عضو کمیته -دکتر محسن کمپانی زارع
عضو کمیته - دکتر مرتضی بهرام
عضو کمیته - دکتر احمد مانی
دبیر علمی همایش
دکتر ناصر گودرزی
دبیر اجرایی همایش
دکتر منصور عرب چم جنگلی