این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر کمیته- دکتر حمید عبدالهی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر کمیته- دکتر حمید عبدالهی