این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > ریاست کمیته - دکتر هادی پرستار
.: ساختار سازمانی همایش  >  ریاست کمیته - دکتر هادی پرستار