این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران
.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته­ تخصصی کمومتریکس انجمن شیمی ایران

 دکتر هادی پرستار