درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای دکتر محسن کمپانی زارع

جناب آقای دکتر مرتضی بهرام

جناب آقای دکتر سجاد قرقانی ( دانشگاه تهران )

جناب آقای دکتر محمد حسین فاطمی

سرکار خانم دکتر مریم وثوق

جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر