درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای منصور عرب چم جنگلی ( صنعتی شاهرود )

جناب آقای ناصر گودرزی ( صنعتی شاهرود )

جناب آقای دکتر هادی پرستار ( دانشگاه صنعتی شریف )

جناب آقای دكتر حمید عبدالهي

جناب آقای دكترجهانبخش قاسمي

جناب آقای دكتر بهرام همتي نژاد

جناب آقای دكتر احمد ماني
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر